Кафедра общей практики и медицинской реабилитации ОГМУ Кафедра загальної практики ОНМедУ
  Про кафедру    Наукова робота    Публикацiїи    Оголошення    Студентам    Iнтернам    Лiкарям-курсантам   

УДОСКОНАЛЕННЯ ПIДГОТОВКИ ЛIКАРIВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНI

О.Б. ВОЛОШИНА, О.Р. ДУКОВА

Одеський державний медичний унiверситет, Одеса

Питання пiдготовки спецiалiстiв загальної практики - сiмейної медицини залишаеться вельми актуальним, хоча процес її впровадження в Українi сьогоднi здiйснюється високими темпами.

Пiдготовка лiкарiв загальної практики складається з двох взаємопов'язаних етапiв - додипломної та пiслядипломної освiти. Слiд зазначити випереджаючi темпи розвитку пiслядипломної освiти в порiвняннi з додипломною. Пiслядипломна освiта сiмейних лiкарiв складається як вiдомо, з двох напрямкiв - пiдготовки iнтернiв на етапi первинної спецiалiзацiї та вторинної спецiалiзацiї колишниiх терапевтiв, педiатрiв та iнших спецiалiстiв за спецiальнiстю "Загальна практика - сiмейна медицина".

Реорганiзацiя освiти за умови впровадження болонського процесу в Українi перш за все стосується загальної практики - сiмейної медицини. На додипломному етапi необхiдно, перш за все, створити концепцiю додипломної освiти, яка послiдовно охоплює набуття знань майбутнiми сiмейними лiкарями з перших курсiв медичних вузiв, враховуючи специфiку фаху. По-друге, необхiдно також опрацювати навчальний план, робочу програму, створити навчально-методичну, навчально-практичну базу для навчання студентiв за умови зменшення аудиторного навантаження.

Найбiльш значна реорганiзацiя здiйснюється у пiслядипломному навчаннi. Трирiчна iнтернатура, резидентура, клiнординатура, аспiрантура потребують суттєвого переосмислення i практично нового втiлення. Це не тiльки строки навчання, але й принципово iнша органiзацiя навчального процесу, iншi завдання та ступiнь оволодiння новою професiєю. На етапi пiслядипломної освiти слiд звертати увагу на поетапне оволодiння не тiльки знаннями, але й практичними навичками лiкаря загальної практики у клiнiках загальної практики - сiмейної медицини, в навчально-практичних тренiнгових центрах при кафедрах загальної практики - сiмейної медицини.

Вдосконалювання вторинної спецiалiзацiї сiмейних лiкарiв потребує розробки оптимальної органiзацiйної структури циклiв спецiалiзацiї з урахуванням первинної спецiалiзацiї. I безумовно, значне мiсце в пiслядипломнiй освiтi сiмейних лiкарiв посiдає не тiльки пiдвищення квалiфiкацiї на передатестацiйних циклах, але й удосконалювання знань на циклах тематичного удосконалювання, на робочих мiсцях в клiнiках сiмейної медицини при кафедрах, на конференцiях, семiнарах тощо, як це здiйснюється зараз в Європi.

Кафедра загальної практики ОНМедУ, www.genepra.odmu.edu.ua © 2005-2017


Официальный сайт Одесского Национального Медицинского Университета Ваш Медицинский Агент в интернете Каталог медицинских ресурсов на GRANDEX.RU
Баня Русский Пар клуб национальной культуры здоровья
Каталог ссылок »

Медицинский юмор »